תכנון פיננסי גבי פרנקל

תכנון פיננסי גבי פרנקל

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

תכנון פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

בשנת 2012 נקבע שבעלי שליטה בחברה יוכלו למשוך “פנסיה תקציבית” מהחברה אשר בבעלותם

במסגרת תיקון 190 לפקודת המס,  השינוי מאפשר קבלת פנסיה זו.

 במשך שנים בעלי שליטה בחברות יכלו להפקיד לעצמם לטובת חסכון פנסיוני באופן מוגבל,
ההוצאה שהותרה לחברה הייתה רק בגין מרכיב הפיצויים או תגמולים בנפרד.

בעלי שליטה הגיעו לגיל פרישה עם חסכונות פנסיונים מועטים ולא מספקים
תיקון זה מאפשר לבעל שליטה בחברה פרטית לקבל פנסיה חודשית ישירות מהחברה בה עבד ובכך לאזן את מצבו הפנסיוני

תנאים למשיכת הפנסיה

 • פרישה מוחלטת וסיום יחסי עובד – מעביד בחברה.
 • בעל השליטה יכולים להישאר בעל מניות אך לא פעיל בחברה.

תשלום הקצבה  

 • מדובר בקצבה לכל דבר ועניין. קצבה זו חייבת במס לפי מדרגות המס הרגילות ונחשבת כהכנסה מיגיעה
  אישית.
 • החוק נותן פטור על קצבה זו המשולמת מאת מעביד או מאת קופת גמל ולכן הקצבה הזו נכנסת להגדרה של
  קצבה מזכה וזכאית לפטור ( 52% מהקצבה המזכה והחל מ 2025 ואילך 67% ) כשיש עמידה בתנאי
  הפטור.
 • בעת משיכת פיצויים פטורים ממס, יוקטן הפטור על הפנסיה כמו כל פנסיה אחרת.
 • הקצבה משולמת בהוצאת תלוש קצבה רגיל מהחברה (כמו תלוש משכורת) על ידי החברה המשלמת.
 • ההוצאה מוכרת לחברה, עד גובה של 1.5% לכל שנת עבודה
  בחברה, מוכפל בשכר הממוצע בערכו הנומינלי לאורך כל שנות העבודה (סכום התקרה).
 • החברה יכולה לשלם סכום קצבה גבוה יותר, אולם החלק העולה על סכום התקרה לא יהיה הוצאה מוכרת
  לחברה.

הלכה למעשה תכנון הפנסיה כרוך ב:

  1. בחינת עודפים בחברה או הקמת עתודה לצורך מימון הפנסיה
  2. חישוב אקטוארי
  3. ליווי חשבונאי למייצג
  4. הסכם משפטי בין החברה לבעל השליטה.